Home » Nauki przedmałżeńskie

Nauki przedmałżeńskie

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W NAUKACH PRZEDMAŁŻEŃSKICH

Dekanat:  

Będzin, św. Jana Pawła II

Organizator:   

parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata

ul. 1 Maja 57

42-575 Strzyżowice

Kontakt:

ks.karas@op.pl

Informacje dla narzeczonych

1. Rejestracja na kursy przedmałżeńskie w Diecezji Sosnowieckiej odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie: www.narzeczeni.sosnowiec.pl

2. Prosimy, by każdy z narzeczonych rejestrował się osobno. Ważne jest, jeśli to możliwe, by oboje narzeczeni, jako para uczestniczyli w tym samym kursie.

3. Przygotowanie do małżeństwa poza spotkaniem z duszpasterzem w kancelarii parafialnej obejmuje nauki wspólne oraz 2 spotkania indywidulane z doradcą życia rodzinnego.

4. Koszt odbycia pre-kan wynosi 150 zł od pary (ofiara ta pokrywa nauki wspólne oraz 2 spotkania indywidulane w poradni życia rodzinnego).

5. Nauki wspólne prowadzone są w ośrodku w Czeladzi, Jaworznie, Olkuszu i Wolbromiu.

6. Narzeczeni mają możliwość wyboru ośrodka oraz wyboru doradcy życia rodzinnego do spotkań indywidualnych

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami

 • Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenia udziału w naukach. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie e-mailem uzupełnionego formularza Zgłoszenie udziału w przygotowaniu do małżeństwa, którego wzór znajduje się poniżej. Kolejno należy:

–   wydrukować formularz w 2 egzemplarzach (jeden dla narzeczonej, drugi dla narzeczonego);

–   uzupełnić dane (narzeczony i narzeczona wypełniają dwa odrębne formularze);

–   podpisać własnoręcznie w odpowiednich miejscach formularza zgodę na przetwarzanie danych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną;

–   kompletny formularz zeskanować (format pdf) lub zrobić jego zdjęcie;

–   przesłać na adres ks.karas@op.pl zgłoszenie na nauki zawierające
w załączniku skany/zdjęcia uzupełnionych formularzy
.

 • Przesłanie przez Was zgłoszenia nie oznacza automatycznego przyjęcia na nauki.
  Ostateczne potwierdzenie możliwości uczestnictwa w naukach zostanie wysłane na Wasz adres e-mailowy podany w formularzu.
 • Podczas nauk prosimy o respektowanie zasad bezpieczeństwa. W kościele i/lub w salce uczestników obowiązuje zasłonięcie ust i nosa przy pomocy maseczki.
 • Po odbyciu nauk każda para ustala indywidualnie terminy spotkań w poradni życia rodzinnego. Kontakt do doradcy życia rodzinnego prowadzącego spotkania w poradni zostanie podany w trakcie nauk. Podczas spotkań w poradni obowiązuje zasłonięcie
  ust i nosa przy pomocy maseczki.
 • W ramach nauk składana jest ofiara w wysokości 80 zł od pary. Prosimy, by została ona przekazana przelewem na działalność statutową Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie
  i Życiu w Sosnowcu. Dane do przelewu:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec

Nr konta: 46 1240 1330 1111 0010 9610 4872

Tytuł przelewu: „Darowizna na działalność statutową – narzeczeni”

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZYGOTOWANIU DO MAŁŻEŃSTWA

Imię i nazwisko:                        ……………….………………………………………………………………………………

Planowana data ślubu:           …………………………………………………………………………………………………..

Parafia ślubu:                                             ………………………………………………………………………………………….

E-mail:                                           ………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu:                        ………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na ewentualne przesłanie kopii zaświadczenia
o ukończeniu przygotowania na wyżej podany adres poczty elektronicznej (proszę zaznaczyć „tak” lub „nie”)
            ⎕  TAK         ⎕  NIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim
wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest parafia pw. NMP Królowej Świata
w Strzyżowicach.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta
w każdym czasie.

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia pw. NMP Królowej Świata w Strzyżowicach (adres: 42-575 Strzyżowice, ul. 1 Maja 57, telefon: 32  267 22 45, imię i nazwisko proboszcza: ks. Sławomir Karaś);
2) inspektorem ochrony danych w Diecezji Sosnowieckiej jest: ks. Tomasz Smalcerz, e-mail: inspektor@diecezja,sosnowiec.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania przygotowania bezpośredniego do małżeństwa (katechezy przedślubne i spotkania z doradcą życia rodzinnego) oraz w celach archiwalnych; 4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda; 5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu;6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do końca okresu przygotowania do zawarcia małżeństwa, a przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu przez okres konieczny do realizacji celów archiwalnych;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Potwierdzam zapoznanie się z ww. klauzulą ……….…………………………………………………………………………….

( data i podpis)