Home » HISTORIA

HISTORIA

Historia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Strzyżowicach

Na podstawie kroniki parafialnej

Pismem Biskupa J.E.ks. dr.Zdzisława Golińskiego z dnia 11-03-1961 roku. zostaje mianowany dla wioski Strzyżowic specjalny duszpasterz ks.mgr.Anatol Horski,

dotychczasowy wikariusz parafii Grodziec. Ponieważ Strzyżowice nie miały jeszcze swojego kościoła, pierwsza msza św. odbyła się w kościele w Psarach, a druga msza św.w kościele w Siemoni. Pierwszy punkt katechetyczny znajdował się przy ul.Szosowej u P. Krystyny Gwoździowej. Dopiero 17 marca 1961r. została odprawiona pierwsza msza św. na placu kościelnym, podczas której wzięło udział około 700 osób. Od tamtej pory została zorganizowana placówka duszpasterska w Strzyżowicach, za którą ciągły sięnie miłe przeżycia, gdyż Biskup nie chciał zgodzić się na zatwierdzenie tejże placówki.

Mieszkańcy Strzyżowic byli długo dręczeni przez władze powiatowe i Milicję Obywatelską, która nie pozwalała proboszczowi odprawiać mszy na placu kościelnym. Na specjalnym spotkaniu duszpasterza z radą duszpasterską patronką Strzyżowic została Matka Boża Królowa Świata.

Pierwszy odpust ku jej czci odbył się 31 maja, w którym wzięło udział 1500 osób.Natomiast w pierwszą Niedzielę czerwca mieszkańcy Strzyżowic przeżywali piękną uroczystość jaką było poświęcenie szat liturgicznych.27 maja odbyła się Pierwsza Komunia Święta, której udzielił miejscowy duszpasterz

Uroczystość Bożego Ciała pomimo braku zezwolenia władz powiatowych, zastała odprawiona wspólnie z parafią Psary w której wzięło udział około 4000 wiernych.W parafii powstało 12-kółek różańcowych, został poświęcony sztandar różańcowy haftowany, na którym widniała z jednej strony Matka Boża Fatimska a z drugiej strony różaniec na tle kuli ziemskiej. Mieszkańcy Strzyżowic w raz ze swoim duszpasterzem, nie ustawali w organizowaniu życia religijnego. Sprawiali wszystkie parametry potrzebne do służby bożej. 6 maja 1962 roku została poświęcona monstrancja.

Następnym dużym wydarzeniem dla mieszkańców Strzyżowic było poświęcenie obrazu Błogosławionego Maksymiliana Kolbe drugiego patrona parafii. Poświęcenie odbyło się 22 października 1962 r. Po procesji ks. Biskup Ordynariusz Stefan Bareła, wręczył kielich, który otrzymał w darze od Ojca Świętego Pawła VI.

Później odbyła się uroczysta procesja, pod koniec, której ks. bp. S. Bareła dokonał poświęcenia plebani. I tak w grudniu 1974 roku ks. Anatol Horski, otrzymał zezwolenie na rozbudowę istniejącej kaplicy, a w roku 1975 przystąpiono do prac przy kościele. Wszyscy mieszkańcy wspólnymi siłami pomagali przy rozbudowie kościoła.

16 listopada 1975 roku odbyło się uroczyste poświęcenie dzwonu, a w trzecią niedzielę adwentu tj.14 grudnia 1975 roku odbyła się w Strzyżowicach podniosła i na pewno historyczna uroczystość, wprowadzenia w proboszczowskie posługiwanie dotychczasowego duszpasterza Strzyżowic ks. A Horskiego.

Zebrani bardzo licznie wierni, oczekiwali na wejście do kościoła procesji, której przewodniczył miejscowy dziekan ks. kanonik Piotr Marchewka, wprowadzając urzędowo z polecenia ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Częstochowskiej Stefana Baryły do kościoła pierwszego w dziejach Strzyżowic Ks. proboszcza.

Po wielu latach niepewności, kłopotów i prawie beznadziejnych starań, wreszcie została urzędowo przez władze wojewódzkie uznana i zatwierdzona Rzymsko-Katolicka Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Wszechświata i błogosławionego Maksymiliana Kolbe. Dotychczasowy duszpasterz ks. A Horski został jednocześnie „zatwierdzony” jako pierwszy proboszcz tej rodzącej się w bólach i męce parafii.

Po 18 –stu latach kapłańskiej posługi, Bóg wezwał do domu Bożego księdza. A .Horskiego , który zmarł 2 września 1979 roku .Liturgia żałobna odbyła się 5 września w której, wzięło udział 122 kapłanów i duża rzesza wiernych. Liturgii żałobnej przewodniczył Ks. Biskup Mirosław Kołodziejczyk .Ciało ks.A.Horkiego spoczywa na cmentarzu w Strzyżowicach. Do dnia nominowania nowego proboszcza, w parafii Strzyzowice duszpasterzował ks.Wacław Kałubski

11 września 1979 do 30 lipca 1992 11.09.1979 roku ks.Adam Bartkiewicz, wikariusz parafii św. Trójcy w Będzinie, otrzymał nominację na administratora parafii Strzyżowic. Podpisaną przez ks.Bp. Tadeusza Szwagrzyka. Od następnego dnia zaczął pełnić swe obowiązki duszpasterskie w parafii.

Liturgiczny obrzęd wprowadzenia nowego administratora, odbył się 21.10.1979r. którego dokonał ks.Edward Łyczbiński. Pierwsza msza św. którą, odprawił nowy proboszcz była w intencji zmarłego ks.A.Horskiego. W niedługim czasie parafianie Strzyżowic ufundowali pomnik nagrobny, dla pierwszego proboszcza parafii,ks.A Horskiego. Proboszcz ks.A Bartkiewicz swoją pierwszą wizytę duszpasterską odbył w grudniu 1979 r. a zakończył 27.01.1980, którą to wspominał bardzo życzliwie. Wzruszającym przeżyciem dla mieszkańców Strzyżowic było, Nawiedzenie Matki Bożej, które miało miejsce od 18 do 19.02.1980r.Mszę świętą Powitania odprawił, na ołtarzu polowym za kościołem ks.Bp.Tadeusz Szwagrzyk, on też wygłosił Słowo Boże.

Pierwsza komunię świętą nowy proboszcz odprawił 18.05.1980r. 07.09.1980r. odbył się w kościele odpust ku czci Św.Maksymiliana Marii Kolbe msze św. odprawił ks.proboszcz Kazimierz Szwarlik, a Słowo Boże wygłosił prałat Mieczysław Oset Rok 1981 był rokiem dla parafii jak i dla parafian niezwykłym i dramatycznym. Był to rok niepokoju w świecie i wielkich nadziei w naszej Ojczyźnie, rok zamachu na Ojca Św.Jana-Pawla II i ogłoszenie stanu wojennego. Ale mimo to parafianie bardzo gorliwie brali udział w nabożeństwach. 04.08.1983r.o godzinie 18.00, został uroczyście poświęcony rozbudowany już kościół w Strzyżowicach. Poświecenia dokonał J.E.ks.Bp.Tadeusz Szwagrzyk. W uroczystości tej wzięła udział ogromna rzesza wiernych.17.08.1983r. ks.pr.A. Bartkiewicz obchodził 25 rocznicę Święceń kapłańskich, odbyła się msza św. którą odprawił sam ks. W asyście ministrantów i parafian. 25.09.1983r. w parafii odbyła się wizytacja biskupia ks.Bp.Franciszka Musiel, który został bardzo serdecznie powitany w drzwiach kościoła, następnie przeszła procesja do ołtarza. Słowo powitania wypowiedział ks.A Bartkiewicz, który to też złożył sprawozdanie, odnośnie duszpasterstwa i spraw parafii. 23 i 26.08.1984r. odbyła się Zagłębiowska Pielgrzymka na Jasną Górę, w której wzięło udział 750 osób w tym 8 osób ze Strzyżowic, ks.A Bartkiewicz był ojcem duchownym pielgrzymki. 24.11.1984r. Głęboko przeżywane było spotkanie z piosenką religijną. Przybyło wtedy 160 osób. Można było usłyszeć piękne religijne pieśni, w wykonaniu Zespołu Duszpasterstwa Akademickiego. Cały występ odbył się w uroczej scenerii wśród kwiatów, świateł i płonących świec. 19.04.1985r. został zorganizowany z okazji Roku Młodzieży, modlitewny zlot młodzieży dekanatu Sączowskiego. Wzięło w nim udział 400 młodych ludzi ze wszystkich parafii dekanatu. Liturgię mszy św. poprowadził ks.A.Bartkiewicz, zaś słowo Boże wygłosił ks.Bp.doktor Antoni Długosz z Częstochowy. W listopadzie 1985r. zrodziła się myśl o zorganizowaniu w parafii Dni Kultury Chrześcijańskiej i jeszcze tego samego miesiąca została ona zrealizowana. Pierwsze dni Kultury Chrześcijańskiej przebiegły pod hasłem „Ku Jedności Serc” , trwały pięć dni, w których wzięło udział kilku wykonawców i artystów. Podczas trwających dni mszę w intencji twórców i artystów odprawił ks.Bp.Stanisław Nowak. I tak dni Kultury Chrześcijańskiej w Strzyżowicach stały się rozpowszechnione i odbyły się aż 14 razy, za każdym razem miały podniosły charakter. Od 08 do14.06.1987r.był II Krajowy Kongres Eucharystyczny z udziałem Ojca Św, który na te dni przybył z trzecią pielgrzymką do Ojczyzny. 12.06.1987r. grupa wiernych wraz z księdzem wzięła udział w spotkaniu z Ojcem Św. Na Jasnej Górze.11.09 1988r. obchodzone było 10-lecie pracy ks.pr.A.Bartkiewicza w parafii. 03.09.1990r. był dniem prawie że historycznym, gdyż do szkół powróciła lekcja religii. Jednym z członków założycieli ustanowionej 07.09.90r.fundacji o nazwie „W dzieciach Nadzieja” był ks.A.Bartkiewicz.03.10.90r. we wszystkich klasach w szkole podstawowej w Strzyżowicach zostały zawieszone na ścianach krzyże, uprzednio poświecone w czasie spotkania modlitewnego dzieci.10.08.91r. wyruszyła z Zagłębia do Częstochowy piesza pielgrzymka młodych a w niej nasza grupa dekanalna.25.03.92r. parafia Strzyzowice zaczęła należeć do nowej Diecezji Sosnowieckiej. W święto apostołów Piotra i Pawła 29.06.92r. na propozycję ks.Bp.ordynariusza Ks.pr. A.Bartkiewicz został skierowany do nowej parafii w Bukownie. Parafie Strzyżowice opuścił 30.07.1992r.Wyjechał z niej w przekonaniu, że 13lat wspólnie spędzonych z parafianami Strzyżowic utwierdzą ich w wierze Jezusa i byciu blisko niego.